De geschiedenis van het Artiestenfonds


Historiek…

1943...
Drie lange oorlogsjaren teisteren het land en scheppen een atmosfeer zonder uitkomst. De ideeën zijn verward, de opinies uiteenlopend en een ongekend wantrouwen beïnvloedt de massa.
Toch zijn er enkele onaantastbaar gebleven geesten, die, niet meegesleept door chaos, stand houden en beproeven te redden wat nog niet gans verloren ging,... (Sint Carolus Borromeus De kunst en kunstenaarskerk Antwerpen – Kan. Floris Prims 1947)

Gedreven  door haar vrijgevigheid en bekommerd  om hen die steeds om hulp vroegen, zocht juffrouw Marie-Elisabeth Belpaire, ook bekend als de “wijze vrouw van Vlaanderen” een middel om het bestendigen van deze liefdadigheid verder te zetten. Uit deze bezorgdheid werd in 1943 de ‘Artistenpenning’ geboren, om de stoffelijke nood bij artiesten, van gelijk welke expressie en zonder onderscheid van geloofsovertuiging, te lenigen. Bewust van haar hoge ouderdom, in het streven van haar volk en het enthousiasme van de jeugd, eigenschappen die ze in ruime mate aanwezig vond bij de kunstminnaar Benoit Roose, heeft zij in vol vertrouwen haar taak aan hem overgedragen.
De wakkere geest van de negentigjarige Marie-Elisabeth Belpaire blijft zoeken, een middel vinden om steun en vertrouwen te schenken aan de bevolking door een opbouwend werk te beginnen. Om tijdens deze beroerde dagen een nieuw initiatief te nemen was niet evident. Maar haar idee om met een opgeluisterde eredienst te starten nam steeds duidelijker vormen aan, met Benoit Roose om de praktische kant ervan te onderbouwen, moest dit mogelijk worden. Contacten met artiesten werden aangevat en was er één plaats die beter geschikt was dan de kunstenaarskerk bij uitstek de Sint Carolus Borromeuskerk?
De oorspronkelijke naam was destijds "Artiestenpenning", wat meteen de voornaamste doelstelling van de vereniging aangaf : "penningen" in te zamelen om noodlijdende en/of jonge beginnende kunstenaars te steunen. Tijdens en na de oorlog bestond deze steun voornamelijk uit materiële giften als brood, boter en steenkool.

In 1937 werd E. H. J. Nuyens pastoor van de St.-Carolus Borromeuskerk, hij was de voorganger van de eerste Artiestenmis. Deze had plaats op Pinksterdag 13 juni 1943 om 11.30 uur, geen succes! slechts 30 aanwezigen woonden deze stichtingsmis bij. De teleurstelling was groot, maar het leek alsof deze moeilijkheden energie gaven aan de beide stichters om samen met enkele getrouwen waaronder Adriaan Bank, organist en Alfred Cuyt, organist en kapelmeester van de St.-Carolus Borromeuskerk, te ijveren voor de ‘Artistenmis’. Nieuwe middelen werden bedacht en aangenomen, er werden uitnodigingen verstuurd aan kunstenaars en kunstliefhebbers, goede en hoogstaande programma’s samengesteld en gedrukt, zodat de aanwezigen konden zien wat uitgevoerd werd. Het is opvallend, een overzicht van deze eerste programma’s toont ons voornamelijk werken van eigen bodem.
September 1944 bracht de bevrijding, maar ook de V bommen en enkele uitvoeringen van de Artistenmis werden geschorst. Na de wapenstilstand op 10 juni 1945 klonk een indrukwekkende dankmis voor de vrede, op dat ogenblik was de Artiestenmis reeds zeer succesvol. Nu kwam ook kerstmis 1945, eerste vrede Kerstdag na jaren... en de sublieme gezangen van het Dominikaner knapenkoor vulden de Sint Carolus Borromeuskerk tijdens de Artiestenmis.
1946  betekende een hoogtepunt  voor wat artistieke en materiële prestaties betreft.
Elke H. mis bracht een goed verzorgd programma met de meest gevarieerde werken. Elke zondag kwam een keur aan kunstminnaars naar de Artistenmis om telkens weer te genieten van één uur eucharistieviering,  opgeluisterd met hoogstaande muziek.
Op 1 februari 1948, ter gelegenheid van de 95ste verjaardag van juffrouw Marie-Elisabeth Belpaire, hernieuwde Koningin Eisabeth haar steun aan dit uitzonderlijk initiatief tijdens haar bezoek aan de Artiestenmis, en mocht de titel ‘Stichting Koningin Elisabeth’ gevoerd worden.

SB(1): 17 april 1948  De officiële oprichting van de Stichting ‘Artistenpenning’ verscheen in het Belgisch staatsblad met de maatschappelijke zetel aan de Maarschalk Gerardstraat 9.
De beheerraad bestond uit Benoit Roose (voorzitter, tevens afgevaardigde beheerder), Joris Denis (secretaris), August Faes (penningmeester), John Bode, Louis Godon en Gustaaf Prop (raadsleden).
SB: 15 januari 1949  Op de vergadering van 19 december 1948 werd de naam van de vereniging gewijzigd in ‘Artistenfonds’. Zo werd de vereniging een werkelijk fonds van waaruit artiesten allerhande een financiële steun konden ontvangen.

In 1948 werd ook gestart met de uitgave van een maandblad ‘Artistenblad’ ter bevordering van Kunst en Kultuur, als vaste medewerker vinden we o.a. Denijs Peetsers en verschillende gastauteurs, de vaste rubrieken zoals ‘Vrij Tribuun’ ‘Opsinjoorken’ en ‘De Bellem van het Rockoxhuis’ en het ‘Hoekje van de Conservator’ waren van de hand van Benoit Roose.
Mettertijd werd ook de schrijfwijze aangepast, zodat de vereniging nu bekend staat als het ‘Artiestenfonds’.
De belangstelling voor deze missen steeg gestadig en de Artiestenmis kende (vooral dankzij de belangeloze medewerking van talloze kunstenaars, zangers en musici) een groot succes.

SB(1): 5 maart 1949  Op de vergadering van 12 februari 1949 werd het ontslag aanvaardt van August Faes, de aanstelling Joris Denis als schatbewaarder en de benoeming van August De Jaeger als algemene secretaris bij algemeenheid van stemmen aanvaardt.

SB(1): 11 februari 1950 Op de buitengewone algemene vergadering van 30 januari 1950 werd August De Jaeger afgesteld uit zijn ambt als algemene secretaris en René Dillen benoemd als secretaris beheerder.

Ondertussen kocht Benoit Roose het pand aan de Keizerstraat 10, beter bekend als Huize Rockox.
SB: 11 februari 1950  de maatschappelijke zetel van de vereniging naar de Keizerstraat 10 overbracht.

In 1954 volgde E. H. J. Mertens pastoor J. Nuyens op, hij was even enthousiast over de Artiestenmis als zijn voorganger.

SB(1): 26 juni 1954 Op de jaarlijkse algemene vergadering van 17 juni werd met algemeenheid van stemmen goedgekeurd, de wijziging van artikel 3, met bijvoeging van de woorden: ‘ De vereniging, welke thans haar zetel heeft in het Rockoxhuis, de historische burgemeesterswoning te Antwerpen, zal er in het bijzonder voor ijveren, dit artistiek gebouw, hetwelk bij ministerieel besluit gerangschikt werd als monument, in stand te houden, als museum in te richten en het als instelling van openbaar nut, aan het publiek toegankelijk te stellen. Dit ter ere van de grote XVIIde eeuwse meceen burgemeester Nicolaus Rockox, vriend en beschermer van P. P. Rubens.

SB(1): 30 maart 1957 In de verplichte algemene vergadering van 15 maart, wordt met algemene instemming, vastgesteld na een onderbroken periode van heirkracht, eindigend op een succesvolle en tevens eervolle overheidsbeslissing, dat de toestand niet alleen zuiver en gezond wordt geacht, maar ook ten volle aanleiding heeft gegeven tot een hoopvolle en sterke georganiseerde toekomst.
De heer B. Roose, conservator van het Rockoxhuis, behoudt ten volle zijn toegewezen functies als algemeen voorzitter van het Artiestenfonds en afgevaardigde beheerder, waarbij hem luidend artikel 16 van de statuten de meest uitgebreide machten worden verleend.
De vergadering, bij algemeenheid van stemmen, aanvaardt;
a)    Het ontslag van Mevr. P. Adriaens, wonende te Mechelen, als secretaris beheerder en de afstelling van de heer Pierre Van den Abeele, als beheerder schatbewaarder.
b)    De aanstelling van secretaris beheerder de heer Herman de Meester, als beheerder schatbewaarder de heer Jean Van Aerden, leden van de algemene raad.

In de vijftiger en zestiger jaren van de 20ste eeuw evolueerde het Artiestenfonds naar een concertvereniging, die jonge kunstenaars de kans gaf op te treden of werken tentoon te stellen, want er was (en er is nog steeds) geen enkel artistiek onderscheid.
De wekelijkse vrijdagmiddagconcerten in het Kolveniershof zijn daar een blijvend bewijs van.

Pinksterzondag 29 mei 1955  -  12 jarig bestaan Artiestenmis, met de medewerking van Antwerps kamerorkest ‘Polyphonia’, solisten en gemengd koor o. l. v. Prof. Hubert Commissaris, aan het orgel Prosper De Vries.
Tijdens deze viering werd door E. H. Mertens pastoor van de St.-Carolus Borromeuskerk het huwelijk ingezegend van dh. Benoit A. Roose, medestichter en voorzitter van de Artiestenmis, met Mej. Nelly Verachtert. De Artiestenmis werd opgedragen door Z. E. H. pastoor Mertens, bijgestaan door E. H. Prof. J. Bogaerts, celebrant van de Artiestenmis en E. P. Craeynest in aanwezigheid van de Bisschop Mgr. X. Geeraerts. Het burgerlijk huwelijk werd voltrokken door Burgemeester L. Craeybeckx, voorzitter van de ‘Vrienden van het Rockoxhuis. De plechtigheid werd uitgezonden op donderdag 2 juni om 19u 30 door radio Antwerpen.

SB(1): 24 maart 1960 Jaarlijkse algemene vergadering: Rockoxjaar 1960
Wijziging aan de standregels.
Naar aanleiding van het Rockoxjaar (4e eeuwfeest) beslist de vergadering bij algemeenheid van stemmen: een bijvoegsel aan artikel 2 met toevoeging van volgende tekst: de vereniging mag afdelingen oprichten in het buitenland, waarvan het bestuur leden zullen moeten zijn van de vereniging. Bijvoegsel artikel 20: 7° het stichten van afdelingen in het buitenland.

In 1964 werd E. H. Frans Huybrechs pastoor van de St. Carolus Borromeuskerk, tot  aan zijn pensioen in 1991 gaf hij zijn homilie van op de kansel en werden de kerkstoelen naar de preekstoel gedraaid. Ook hij bleef de Artiestenmis promoten.

SB(1): 21 april 1966 Op de jaarlijkse algemene vergadering van 06 februari werd de heer Benoit Roose, conservator van het Rockoxhuis, in zijn functie van algemeen voorzitter en afgevaardigd beheerder bevestigd. Hierbij worden hem, luidens artikel 16 der statuten, de meest uitgebreide machten verleend.
De vergadering, bij algemeenheid van stemmen, aanvaardt het ontslag van de heer Jan Van Aerden, als beheerder secretaris, die lid wordt van de algemene raad.
Aanstelling, als beheerder secretaris van de heer Gerard Van Monfort, Eric Sasselaan 43 te Antwerpen.

Pinksterzondag 2 juni 1968 - 25 jarig bestaan Artiestenmis
Deze feestelijke viering werd opgeluisterd door “Camerata Belgica’ in aanwezigheid van Mgr. Oddi Pauselijke Nuntius en Mgr. Daem Bisschop van Antwerpen. Na de Artiestenmis was er ontvangst der beschermheren in het Rockoxhuis in aanwezigheid van Mgr. Daem Bisschop van Antwerpen.
‘Camerata Belgica’ bestond uit leden van het Artiestenfonds nl. Christiane Wuyts, clavecimbel - Jos Rademakers, fluit – Michaël Scheck, hobo – Frans De Jonghe, fagot.

SB(1): 12 augustus 1971 ingevolge de verkoop van het Rockoxhuis, heeft de vereniging haar zetel overgebracht naar de Minderbroedersrui 39, 2000 Antwerpen.
De vereniging zal er bijzonder voor ijveren, voor de aktiviteit van de Artiestenmis.
Ontslag van beheerder secretaris, Oscar Ceulemans ’s Gravenwezel
Benoeming van beheerder secretaris Mevr. Nelly Roose-Verachtert, Antwerpen.

Benoit Roose sterft na een langdurige ziekte op 1 oktober 1971.

Tijdens het jarenlange bestaan van de vereniging werden de raadsleden en de mandaten geregeld veranderd, August Jaeger, René Dillen, Maurice A. Van Zeebroeck, Marcel Dielen, Arthur Oyen, Pierre Van den Abeele, Ph. Adriaens, Herman De Meester, Jean Van Aerden, Oscar Ceulemans  en Gerard Van Montfort maakten hier allen afwisselend deel van uit.

Gerard Van Monfort aanvaardt het mandaat van afgevaardigd beheerder op 10 januari 1972.

Eerw. H. Frans Livens wordt proost van het Artiestenfonds en zal zich ten dienste stellen van de vereniging en wordt de vaste voorganger van de Artiestenmis. Ook Johannes Thuy is van toen af actief bezig met de vereniging, terwijl Bert Peleman zich manifesteert als woordvoerder.

SB(1): 26 oktober 1978 heeft men geprobeerd het Artiestenfonds veel ouder te maken dan deze in werkelijkheid was. ‘Gesticht in Antwerpen op 15 februari 1928, geherstruktureerd in 1938 en officieel gepubliceerd in het Beligisch staatsblad van 1948 d.d. 1 april 1948, nr. 967-48
Vanaf 1978 maken volgende personen wisselend deel uit van de beheerraad Nelly Roose-Verachtert, Antwerpen, Gerard Van Monfort, Antwerpen, Jeanne Bogaerts, Antwerpen Prof. Dr. Cte Arthur Bogaerts, De Pinte, Jacques Dauby Brussel, gerechtsdeurwaarder Roger Dekeyser, Mariakerke, Eerw. H. Frans Livens, Aartselaar, Johannes Thuy, Kruibeke, Rieta Nielandt, Kruibeke, Bert Peleman, Antwerpen en Frans Van Gorp.

SB(1): 17 februari 1983 op de buitengewone algemene vergadering van 03/11/1982 werden enkele artikels in de statuten aangepast. Het ontslag werd verleend aan Frans Van Gorp, Jacques Dauby, Roger Dekeyser, Arthur Bogaerts, Rita Nielandt en Jeanne Bogaerts.
Volgende beheerders worden gehandhaafd of aangesteld.
Nelly Roose-Verachtert, voorzitter – Johan Thuys, ondervoorzitter - Gerard Van Monfort, penningmeester – Frans Livens, secretaris – Bert Peleman en August Faes raadsleden.

Op zondag 18 februari 1990 werd Z. E. H. Frans Huybrechts gevierd, 25 jaar of het zilveren jubileum van 25 jaar pastoor van de St.-Carolus Borromeuskerk.

Tijdens de Artiestenmis van zondag 28 juli 1991 werd E. H. Frans Huybrechts gevierd met zijn 50 jaar priesterschap of gouden jubileum. Een plechtige viering in concelebratie met niet minder dan 5 priesters waar onder Mgr. Van der Auwera, streekvicaris en Deken Hamels. Kerkmeesters en Kapelheren, het bestuur van het Artiestenfonds, familieleden van de pastoor,  vele oud-parochianen en vele aanwezigen kwamen hun respect betuigen. De muzikale opluistering werd toevertrouwd aan het Philharmonisch Koor Antwerpen o.l.v. Frans Cuypers met aan het orgel Johannes Thuy. Zij brachten op magistrale wijze de Krönungsmesse van W. A. Mozart (genoteerd door Fernand Philippé)

Op 75 jarige leeftijd gaat pastoor Frans Huybrechs met pensioen.
Voor de Artiestenmis  is dit geen probleem E. H. Frans Livens is immers proost van de Artiestenmis en vaste voorganger bij verlet kunnen we rekenen op de jonge priester E. H. Rudy Mannaerts, hij werd later en is nog steeds pastoor van de Sint Andrieskerk.
Na een tijd wachten werd in 1993 E. H. Hugo Janssens  pastoor van  de St.-Carolus Borromeuskerk.

Ondertussen werd er een adviesraad opgericht, leden hiervan waren Fernand Philippé, Hilde Van Montfort, Flor Bervoets, Philip Roose, Christel Roose, Maria Verhaert, Bert Peleman, Geert D’Hollander, M. de Coen, C. Cooremans. en iets later Tony Adriaensens.

1993: 50 jaar Artiestenmis, in dit gouden jubileumjaar werden 9 feestmissen georganiseerd.
25 april ‘Jeugdkoor Scaldis Cantat’, o. l. v. Lieve Suys en organist Hugo Blom met de Missa de Angelis van Jef Van Hoof en gezangen van X. Van Elewijck, P. Benoit, A. De Boeck, F. Peeters en G. Nees.
2 mei ‘Ensemble Theo Mertens’, met muziek van J. B. Loeillet, G. F. Händel en F. Schubert.
9 mei Koor ‘De Vedel o. l. v. Maurits Duyck en organist Herman De Houwer met de 4-stemmige Mis van Ernest B. Van Eeckhout en liederen van Flor Peeters, E. Tinel, G. Nees en J. Van Nuffel.
16 mei ‘Phalesius Consort’ met de ‘Missa Fremuit Spiritu Jesus’ van G. de la Hèle en gezangen van Orlandus Lassus
20 mei O. H. Hemelvaart het Philharmonisch koor van Antwerpen & Jeugd en muziek-orkest o. l. v. Frans Cuypers en organist Johannes Thuy met de Krönungsmesse van W. A. Mozart en muziek van H. Purcell, J. S. Bach, M. Reger, en G. F. Haendel.
23 mei ‘Ensemble Rejouissance’ NL o. l. v. Tijn Van Eijk met muziek van P. Hellendael, G. F. Haendel, A. Mahaut, J. N. Lentz en C. Ph. E. Bach.
39 mei Pinksteren ‘Capella & Consortium Caroli Borromei’ o. l. v. Geert D’Hollander met werken van J. S. Bach.
6 juni Plechtige viering 50 jaar Artiestenmis opgedragen door Mgr. Van Den Berghe, Bisschop van Antwerpen. ‘Capella Caroli Borromei’ o. l. v. Geert D’Hollander en Peter Ickx, counter tenor & ensemble m. m. v. Johannes Thuy, orgel. De Capella zingt het Gregoriaans propium van deze zondag en Peter Ickx & ensemble voeren werken uit van C. Ph. E. Bach, J. S. Bach en G. F. Haendel.
13 juni Koren Ortolaan & Sarinande o. l. v. Joz De Houwer en Johannes Thuy, orgel met als solisten Nadine Bratman, sopraan – Paul Goddé, tenor en Leo Orban, bariton. Op het programma de ‘Messe solennelle Sainte Cécile’ van Ch. Gounod en liederen van F. Mendelssohn, G. Feremans, P. Benoit en J. Haydn.
Na de mis werden op het H. Conscienceplein originele Oostenrijkse dansen uitgevoerd door de dansgroep Ortlahner Schuhplatter.

SB(1): 30 augustus 1994, op de vergadering van 13 juni 1994 werd Bart Verhelst opgenomen als werkend lid in de raad van beheer. De beheersmandaten werden als volgt verdeeld: Nelly Verachtert, voorzitter – Johannes Thuy, ondervoorzitter – Bart Verhelst, beheerder penningmeester, E. H. Frans Livens, secretaris – Bert Peleman, raadslid.

E. H. pastoor Hugo Janssen overleed op 4 mei 1995.

SB(1): 21 december 1995 op de bijzondere algemene vergadering van 16 augustus 1995 werd beslist om de maatschappelijke zetel over te brengen naar Keizerstraat 40, 2000 Antwerpen.
Wegens overlijden op 5 augustus 1995 maakt Bert Peleman geen deel meer uit van de beheerraad, en is deze als volgt samengesteld: Nelly Verachtert, voorzitster, Johannes Thuy, ondervoorzitter, Bart Verhelst, beheerder penningmeester, Frans Lievens, secretaris.

Op 10 maart 1996 werd E. H. Marc Dierickx pastoor van de St Carolus Borromeuskerk vanaf 1998 bijgestaan door Marc Hesbain als koster. Met E. H. pastoor Marc Direrickx kwam er een heropleving van de parochie en al vlug werden de eucharistievieringen zowel bekend om het woord als om zijn Artiestenmis.

SB(1): 24 oktober 1996 op de bijzondere algemene vergadering van 16 september 1996
werden volgende personen opgenomen in de beheerraad Jos Snels en Hilde Van Montfort,

In 1998 werd Anne-Marie Fourrel de Frettes uitgenodigd tot de raad van bestuue en zij heeft aanvaard.

Op de algemene vergadering van 22 januari 2001 werden de volgende leden voor dagelijks bestuur vastgelegd.
Cristel de Meulder, Anne-Marie Fourrel de Frettes, Eew. Frans Livens, Christel Roose, Jos Snels, Hilde Vanmontfoort, Verachert Nelly en Verhelst Bart.

SB(1): 8 maart 2001 Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 22/01 werd het ontslag aanvaardt van beheerder Johannes Thuy.
Als nieuw lid voor de raad van beheer werd Cristel De Meulder verkozen.
De raad van beheer is vanaf heden samengesteld:
Nelly Verachtert, voorzitter – Christel Roose, ondervoorzitter – Bart Verhelst penningmeester – Frans Livens, secretaris – Cristel De Meulder, lid – Jos Snels, lid – Hilde Vanmonfort, lid.  Allen zijn van Belgische nationaliteit

Op 13 mei 2001 komen de laureaten 'prijs Artiestenfonds' de Artiestenmis opluisteren. De prijs wordt toegekent aan Dieter Janssens en Maarten Van Ingelgem.
Op de vergadering van 13 mei werd een schrijvenvan de Kerkfabriek besproken over de financièle tussenkomst
over de te plaatsen toiletten in de linker gang van de SCBK.

Op de vergadering van 23 oktober 2001 heeft Cristel De Meulder de aanwezigen op de hoogte gebracht over de interesse van de Stichting Robus voor onze Artiestenmis.  Op 25 oktober werd kontakt opgenomen met de Stichting Robus Foundation met de vraag over eventuele financiele steun. In hun antwoord van 23 augustus is door de stichting een ander voorstel gedaan. Sinds 2003 voorzien zij 4 à 5 zondagen met muzikanten, bijzondere talenten die door de Stichting Robus Foundation financieel gesteund werden tijdens hun opleiding. Deze muzikanten ontvangen van de stichting een vergoeding. Door de professionele inbreng van deze muzikanten kunnen wij stellen dat het algemene kwaliteitspeil van de uitvoeringen aanmerkelijk verhoogd is.
 
De kerkfabriek vraagt op 21 oktober 2001 onze medewerking aan de nieuwe VZW Stichting Carolus Borromeus.

Op 8 juni 2003 werd 60 jaar Artiestenmis gevierd in een overvolle St.-Carolus Borromeuskerk. Ook het gemengd koor Ortolaan jubileerde en vierde zijn 50 jaar bestaan. Onder de deskundige leiding van Jan Maes hun huidige dirigent werd de Deutsche Messe van F. Schubert uitgevoerd, De koren Gaudeamus-Schoten, Scala Vocale-Mechelen, St.-Cecilia-Hoboken, Singhende Ghesellen Ten Trone-Grobbendonk en Vokem-Schilde en de aanwezigen in de kerk hadden hun partituren bij en zongen allemaal mee. Zij werden nog ondersteunt door het blazers ensemble bestaande uit Karen Weckx en Lieven Klaas, hobo – Bob Van de Velde en Yukiko Imada, klarinet – Luc Torremans en Serge Vemunicht, fagot – Sabine Vandingenen en Hans Verhulst, hoorn – Roel Avondts en Kristof Lefebvre, trombone – Bart Van der Roost, bastrombone. 

13 december  2003 Kerstconcert voor onze leden met Cristel De Meulder, sopraan & Wilfried Van den Brande, bas - strijkkwartet Fidelio - Jan Van Mol, orgel met receptie in de sacristie.

Tijdens de vergadering van 22 februari 2004 onstaat er oneenigheid met de penningmeester Bart Verhelst. 
Hij heeft sindsdien geen enkele vergadering meer bijgewoond.

Op 21 juni 2004 werden volgens de wetgeving de statuten aangepast en werden Jean Sanders en Anna Maria Fourrel de Frettes aanvaard als raadsleden.
De huidige beheerraad werd met algemeenheid van stemmen verkozen: Anne-Marie Fourrel de Frettes, voorzitter, Cristel De Meulder, artistiek directeur, Eerw. H. Kan. Frans Livens, secretaris. Jos Snels, penningmeester, Jean Sanders werd met algemeenheid van stemmen aanvaard als lid van het bestuur. Eerw. H. Kan. Livens werd ziek, tijdens zijjn afwezigheid verleende hij volmacht aan Anne-Marie Fourrel de Frettes.
Bart Verhelst werd geschrapt als penningmeesten en bestuurslid.
Op 29/09 2004 moesten wij afscheid nemen van onze proost en secretaris.  Het mandaat van secretaris werd overgenomen door Jean Sanders, Nelly Roose-Verachtert, erevoorzitter en Christel Roose, raadslid.
Na het overlijden van Kan. Frans Livens wordt E. H. pastoor Marc Dierickx proost van de Artiestenmis.

17 maart 2006 Benefietconcert ' Die Jahreszeiten' van Joseph Haydn, werd gesponsort door Artiestenfonds
opbrengst Kerkfabriek voor de restauratie van het historisch Dillens - Delhaye orgel.
Op 28 oktober 2006 organiseerden we een Benefietconcert  'Stabat Mater' van Joseph Reinberger & het
'Requiem' van Gabriel Fauré. Artiestenfonds is sponsor, de opbrengst gaat naar de Kerfabriek voor derestauratie van het Dillens - Delhaye orgel.

Vanaf dit jaar zal de jaarlijkse bijeenkomst voor de leden doorgaan na de Artiestenmis met de Jachtmeesters van Sint Hubertus uit Brasschaat, op de eerste zondag van december ! Deze réunie wordt gehouden ten huize van de voorzitster in de Oude Wijnkelder van de Raapstraat 20.

Op 29 april 2007 werd erevoorzitter Nelly Roose-Verachtert gevierd. Met haar 75 jaar nog regelmatig aanwezig en ons steunend in raad en daad.
Allerheiligen 1 november 2007 werd de Misa Criolla uitgevoerd tijdens de Artiestenmis, de inkomsten van werden afgestaan aan de Kerkfabriek voor de restauratie van het Dillens - Delhaye orgel.

2008 werd nogmaals een jubileumjaar, de vierde haar 65 jarig bestaan en het Artiestenfonds werd 60 jaar. Op 13 april werd het jarige fonds in een overvolle kerk gevierd met de plechtige uitvoering van de “Krönungsmesse” van W. A. Mozart met als solisten Cristel De Meulder, sopraan – Noelle Schepens, mezzo, Jo Bosman, tenor en Tristan Faes, bas. De koren iLlucia uit Puurs en het Bachkoor uit Oxford en als orkest ‘Intermezzo’ en de blazers van ‘Jongart’ en Erwin Van Bogaert aan het orgel onder de A.L. van Willem Van de Weerd.
11 mei Pinksteren mochten wij dan weer genieten van het gemengd koor ‘Ortolaan’ uit Wijnegem, een koor dat al zo dikwijls in de afgelopen jaren de Artiestenmis in hogere sferen wist te brengen, zij brachten de ‘Spatzen Messe’ van W. A. Mozart en Nicole Bratman soleerde met ‘Hör mein Bitten’ van Felix Mendelssohn-Bartoldy, dit onder de deskundige leiding van Jan Maes.
Op het zonnige H. Conscienceplein werden alle bezoekers van deze Artiestenmis getrakteerd met een feestelijke en sprankelende drink.

De mandaten van Anne-Marie Fourrel de Frettes, voorzitter - Cristel De Meulder, artistiek directeur - Jos Snels,
penningmeester en Jean Sanders, secretaris worden met algemeenheid van stemmen herbenoemd voor 4 jaar.

Op 29 juni 2008 namen wij officieel afscheid van E. H. Marc Dierickx  als pastoor van van de St. Carolus Borromeuskerk, Als gevolg daarvan wordt Marc Hesbain PCP en neemt het pastorale op zich samen met zijn andere functies. Als priesters hebben we nog steeds de eerwaarde heren Marc Dierickx, Guido Dierickx s.j. en Johan Verschueren s.j, ook op E. H. Guido Claessens mochten wij verschillende malen rekenen.
Het is uitkijken naar een nieuwe pastoor voor de St.-Carolus Borromeuskerk, komt er nog een of moeten we ons redden met de priesters die zo bereidwillig zijn om ons te helpen bij de zon- en feestvieringen. PCP Marc Hesbain weet zich best te handhaven al is zijn taak zwaar.

Op 17 oktober 2008 organiseerden we een Benefietconcert 'King Athur' van Henry Purcell/John Dryden
Het Artiestenfonds stond in voor de kosten - de opbrengst werd aan de Kerkfabriek geschonden voor de
restauratie van het orgel.

Jaarlijks worden de leden en sympathisanten uitgenodigd op een feestelijke bijeenkomst na de Artiestenmis met de ‘Jachtmeester van St.-Hubertus’. De réunie werd gehouden in de Oude Wijnkelder Raapstraat 20.

Op de vergadering van 27 april 2009 werd met algemeenheid van stemmen beslist om het ledenaantal te vergroten. Onder de mogelijke kandidaten werd Ghislaine Thomas verkozen, gevraagd en zij heeft aanvaard.

In de vroege ochtend van zondag 30 augustus 2009 werd de Sint-Carolus-Borromeus geteisterd door een brand.
Voor het eerst sinds de oorlogsjaren kon de Artiestenmis niet doorgaan.
Op 6 september 2009, kreeg de Artiestenmis onderdak bij de zusters van liefde, in de kapel van de Lessius Hogeschool aan de Korte Nieuwstraat (op 5 minuten loopafstand van het Hendrik Conscienceplein).
De volgende zondag reeds, mede door het snelle optreden van de Kerkraad en het stadsbestuur en van schepen van cultuur dh. Philip Heylen kon de Artiestenmis terug naar zijn geboorteplek, de St.-Carolus Borromeuskerk.

Op de algemene vergadering van 15 maart 2010 werd beslist om de maatschappelijke zetel over te brengen naar de Raapstraat 20, 2000 Antwerpen en de benoeming als raadslid van Ghislaine Thomas  wonende Ambtmanstraat 7, 2000 Antwerpen officieel te bevestigingen door verschijning in het staatsblad

In april 2010 wordt de nieuwe pastoor aangekondigd. Hij is de bezieler van de Sant’ Egidio gemeenschap. Onze bezorgdheid over dit feit was niet overbodig, de vraag om de Artiestenmis te verschuiven naar een vroeger uur werd aan de voorzitter van het Artiestenfonds voorgelegd bij hun eerste ontmoeting.

Op 13 juni. wordt E. H. Kanunnik Hendrik Hoet plechtig geïnstalleerd. Monseigneur Johan Bonny Bisschop van Antwerpen in concelebratie met E. H. Deken Jef Barzin, Johan Verschueren sj. en E. H. Louis Soetewey gaven aanzien aan deze plechtigheid.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door Ensemble Voces Aequales o.l.v. Cristel De Meulder met Jan Van Mol aan het orgel.
"Tot op heden hebben wij het aanvangsuur van 11.30 uur kunnen handhaven.
Om praktische redenen en om reden van bijna 70 jaar traditie" kan het aanvangsuur niet gewijzigd worden.

Op 24 oktober organiseerde we op het H. Consienceplein en in de St.- Carolus Borromeuskerk een 
Muzikaal Jachtspektakel. Voor deze succesvolle uitvoering kregen wij steun van :  
Bouwonderneming Goedleven nv - Nationale Loterij - Markgrave Vastgoed nv  Axel Vervoordt - KBC bank nv - Brouwerij Moortgat nv.

Op de vergadering van12 maart 2012 werd Magda De Meester voorgesteld door Ghislaine Thomas om mee te werken aan het Artiestenfonds vzw. Met algemeenheid van stemmen werd zij aanvaard. 

Op zaterdag 28 april 2012 werd ons jubileumjaar 70 jaar Artiestenmis met een ontvangst op het stadhuis door Schepen van Cultuur Philip Heylen ingezet. Toespraken door voorzitter en artistiek directeur werden beantwoord door schepen van Cultuur Philip Heylen.

Tijden de Artiestenmis van 29 april werd onze erevoorzitster feestelijk gevierd voor haar 80ste verjaardag.Het duo Yves Stoms, gitaar & Marc Grauwels, dwarsfluit maakten er een onvergetelijk muzikaal feest van.
Aansluitend aan de Artiestenmis was er receptie in de sacristie met vele genodigden. Mensen die door de jaren heen vele artiestenmissen opluisterden, waardoor echte vriendschappen onstonden met onze erevoorzitter
mevr. Nelly Roose-Verachtert.

Feestelijk waren ook de Artiestenmissen  27 mei 2012 Pinksterviering met de 'Missa Brevis' W. A. Mozart door het K.G.Z. 'Die Cierlycke o. l.v. Tom Johnson en op 15 augustus 2012,  O. L. Vrouw ten hemel opneming, mede dank zij financiële steun van de Kapel van O. L. Vrouw konden wij de uitvoering van 'die Krönungsmesse' van W.A. Mozart laten uitvoeren met solisten koor en orkest onder de leiding van Gerard De Clercq 

Op 26 juni 2012 mochten wij volgend bericht van onze pastoor ontvangen:

Na gesprek met de bisschop, met de vicaris van de parochies, met de deken en met de federatiecoördinator, wil ik u als pastoor op de hoogte brengen van een verandering in de uurregeling van de eucharistievieringen in onze parochiekerk. Vanaf 1 september zal de parochiale eucharistieviering van 10.00 uur op zondagmorgen niet meer doorgaan. Ze zal vervangen worden door een parochiale eucharistieviering op zondagavond om 17.00 uur. Deze eucharistieviering zal verzorgd worden door de gemeenschap van Sant’Egidio. Via Kerk en Leven en een uithangblad achteraan de kerk zullen de gelovigen hiervan op de hoogte worden gebracht.
Dit betekent dat de artiestenmis op zon- en feestdagen kan blijven doorgaan op het huidige uur. Het betekent ook dat de kerk op zaterdagavond vrij blijft voor concerten. U zult ongetwijfeld begrijpen dat deze beslissing weegt op het gemoed van wie het al twee jaar anders had gehoopt. Toch wil ik als pastoor het beste blijven nastreven voor allen die met onze kerk verbonden zijn.

In het teken van ons jubileumjaar  werd op 29 september 2012 de MEEZING MESSIAH wat een 'Primeur voor Vlaanderen' was, georganiseert. Het was een zeer succesvol evenement en we zouden dit graag op regelmatige basis herhalen, mits tussenkomst in de kosten van de andere geledingen in de St.-Carolus Borromeuskerk.

Op 25 november 2012 werd tijdens de Artiestenmis de 'Misa Criolla' van A. Ramirez uitgevoerd, dit was een onvoorzien succes, teveel gegadigden, maar een schitterende uitvoering in religieuze symbiose met de priester.
Pedro Cuadrado, tenor (E-Sevilla) - de koren iLlucia uit Puurs - Gaudia (gem. Academie's voor woord en muziek van Hemiksem, Schelle en Niel) en het gemengd koor v/h Xaveriuscollege. Matthias Müller, klavier (D-Magdeburg) en Chileens instrumentaal ensemble. Onder de kundige leiding van Kathleen Segers.

Tot onze grote spijt kon het concert 'Pokajanen Kanon' van Arvo Pärt gepland op 2 maart 2013 niet doorgaan wegens ziekte van de dirigent. Op 8 maart 2014 hebben we het concert toch zeer succesvol kunnen brengen.

De Plechtige Artiestenmis van Pinkstern op 19 mei 2013 werd de afsluiter van 70 jaar Artiestenmis.  Ook hiervoor waren teveel mensen komen opdagen.  De mis 'Gratias angimus tibi van Jan Desmis Zelenka werd uitgevoerd door het koor en Barokorkest van het muzikaal ensemble Alegría en de solisten Cristel De Meulder, sopraan - Gunther Vandeven, altus - Adriaan De Koster, tenor en Willem Ceuleers, bas onder de algemene leiding van  Mannu Wuyts.  Een waarlijk religieus en muzikaal feest met als afsluiter receptie op het plein verwarmd door één uitzonderlijke  mooie zonnige dag.

Op de algemenen vergadering van 10 maart 2013 werd met eenparigheid van stemmen besloten:
Staatsblad  van  25 juni 2013 werd het ontslag aanvaard van Jean Sanders voor het mandaat als secretaris en ook als bestuurder. Ghislaine Thomas, werd benoemd als bestuurder en heeft het mandaat van secretaris aanvaard. Magda De Meester werd op 28/08/1961 benoemd als bestuurder zonder mandaat.

Op initiatief van voorzitter Anne-Marie Fourrel de Frettes heeft het Artiestenfonds op de openbare verkoop bij DVC N.V. van 25 september 2013 de 1/4 vleugelpiano (Harrington) kunnen verwerven die toebehoord heeft aan Benoit Roose, stichter  van de Artiestenmis en het Artiestenfonds vzw. Ook onze erevoorzitster Nelly Roose - Verachtert heeft deze ivoren toetsen gestreeld en bespeeld. 
Het instrument zal, na restauratie bij Piano's Pepermans,  zijn onderdak vinden in de St.-Carolus Borromeuskerk.
Let wel dit is geen gift aan parochie of kerkfabriek, deze piano blijft eigendom van het Artiestenfonds. 

Sinds 15/08/2012 is 'die Krönungsmesse' van W. A. Mozart een vaste waarde geworden in ons jaarprogramma
en wordt  Mariatenhemelopgenomen gevierd met een schitterde uitvoering van deze mis.
Solisten, instumentalisten en het gemengd koor iLLucia uit Puurs staan onder de leiding van een kundig dirigent, alles samengesteld door onze artistiek directeur Cristel De Meulder.  
We zijn dankbaar voor de financièle steun die wij hiervoor ontvangen van de Kapel van O. L. Vrouw 

Op 27 september 2014 stond de 2de 'Meezing Messiah' gepland in de St.-Carolus Borromeuskerk. Spijtig genoeg werden er door de koster fouten gemaakt en was er omstreeks dezelfde tijd ook een huwelijk geboekt.
Om het religieuze niet in het gedrang te laten komen en de St.-Carolus Borromeuskerk zijn goede naam te laten behouden werd er besloten, 1 maand voor de uitvoering, om uit te wijken naar de St. Antoniuskerk op de Paardenmarkt. Alhoewel het een mooie uitvoering werd in een ook prachtige omgeving met iets meer dan 100 koorzangers was de opkomst van luisteraars karig en hebben wij verlies geboekt. 

VZW Fonds Carolus Borromeus op 11 oktober 2014 'Feestelijk Barok'  het gerestaureerde Dillens - Delhaye orgel werd succesvol ingespeeld door Els Biesemans. De organisten die het bespelen zijn vol lof over dit schitterd gerestaureerd instrument. 

Op 6 december 2015 vierden we feest tijdens onze jaarlijkse bijeenkomst, de Jachthoornblazers 'Jagermeesters van St. Hubertus ' hadden net voor de 50 ste keer de Artiestenmis opgeluisterd.

Op 8 oktober 2016 organiseren wij de 3de MEEZING MESSIAH, in samenwerking met de Antwerpse Raad van Kerken Oecumene vzw & Calcant. Dit maal ten voordele van Kamiano Sant'Egidio - Onthaal Sint-Antonius (Paardenmarkt Antwerpen) Wereldgebedsdag voor vrouwen en kinderen in nood. Deze maaal kozen we voor
de Sint Walburgiskerk aan de Volkstraat.

Het Ast Fonteyne Genootschap heeft in 2016 een pijporgel geschonken aan het Artiestenfonds vzw. Nu het historische instrument terug bespeelbaar is, klinkt dit misschien wel vreemd dat er nog behoefte is aan een ander orgel. De reden is heel eenvoudig. Het historische instrument is lager gestemd dan de stemtoonhoogte van moderne instrumenten, bij deze staat de noot la op 440Hz.  Het historische orgel is gestemd op de oude stemtoonhoogte, zijnde de noot la op 415Hz. Dat wil zeggen dat deze laatste een halve toon lager klinkt. De moderne instrumenten die begeleid worden zijn daarom niet compatibel met elkaar. Tot hiertoe hebben wij ons beholpen met het elektronische Johannusorgel dat op de gaanderij staat en reeds jaren mankementen vertoont. Daarom is het Artiestenfonds vzw dankbaar met dit geschenk. Instrumenten zoals bijvoorbeeld een klarinet, moderne dwarsfluit, moderne viool kunnen begeleid worden met het nieuwe orgel. Voor koren die vanop de gaanderij zingen, is dit instrument ook ideaal omdat de organist beter contact heeft met de dirigent. Het instrument is geplaatst op een vlonder zodat dit eventueel verplaatst kan worden. Gezien de delicate onderdelen natuurlijk liefst zo weinig mogelijk. Het orgel zal gebruikt worden tijdens de Artiestenmis maar mag uiteraard ook buiten deze dienst bespeeld worden. Vermits het ‘Ast Fonteyne orgel’ eigendom is van het Artiestenfonds vzw zal de vzw instaan voor het onderhoud en de verzekering hiervan.

Op zaterdag 20 mei 2017 om 15u had de officiële inhuldiging plaats om onze dankbaarheid te betuigen tegenover het Ast Fonteyne genootschap. Vermits Ast Fonteyne woordkunstenaar was, wordt deze inhuldiging opgeluisterd met poëzie in symbiose met muziek,  met aansluitend een kleine receptie.  Wij zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe aanwinst een mooie, muzikale ondersteuning zal zijn voor de erediensten.
Tijdens de vergadering van 19 juni werd het bestuur uitgenodigd en gevraagd voor eventuele bijstand op de inhuldiging van het gerestaureerde schilderij H. Familie van P. P. Rubens op 23 juni.  
De voorzitster stelt voor om Peter Van Raemdonck en Eric Vercruyssen op te nemen in het bestuur van het Artiestenfonds, niemand heeft bezwaar.
Volgens bericht van de Notaris van Herzeele heeft erelid Jaak Reymersdael een legaat nagelaten aan het Artiestenfonds. Er werd besloten Jaak tijdens de Artiestenmis jaarlijks te herdenken in de maand september.
Onder moeilijke omstandigheden werd de Kerkraad vervangen. De réunie werd in de SCBK georganiseerd.

Jubeljaar 2018 - 75 jaar Artiestenmis - het frontblad van het programmablaadje voor de Artiestenmis werd hervormd door grafisch ontwerper Vincent Adriaensens, waardoor er een serie ontstaat die afwisseld gebruikt
kan worden. Pinksteren 20 mei 'Missa in tempore belli' of 'Paukenmesse' van J. Haydn
met koor en instrumentaal ensemble Scala vocale uit Mechelen en solisten Christel De Meulder, sopraan -
Dominique Van Sande, mezzo - Maarten Luyckx, tenor - Simon Schmidt, bariton, Guy Godts, trompet onder 
elgemene leiding van Lode Tooten. Op het plein voor de kerk receptie voor alle kerkgangers.
Plechtige viering ter ere van Ew.h. Marc Dierickx 80 jaar op 17 juni 
4de Meezing Messiah op 29 september in de Sint Carolus Borromeuskerk met Barokorkest Les Agrémens -
Fine Fleur Choir en andere enthousiaste koorzangers - solisten Christel De Meulder, sopraan - Jan Wauters, altus - Laurens-Alexander Wyns, tenor - Joris Derder, bariton, Guy Van Waas, clavecimbel - Jan Van Mol, orgel
algemene leiding Edwig Abrath. Overvolle kerk
Op 15 augustus vaste regel 'De Kronungsmesse' W.A. Mozart   zoals steeds alle zitplaatsen benomen.
Magda De Meester dient haar ontslag in als bestuurlid, dit werd aanvaard.
Door Peter werd een archief aangemaakt in onze web-site om alle oude programma op te slaan.
Anne-Marie zal deze invullen.

Op de vergadering van 7 februari 2019 laat de voorzitter Anne-Marie Fourrel de Frettes weten dat zij haar
mandaat van voorzitter niet meer zal verlengen.
2019 was een goed jaar qua Artiestenmissen op één enkele tegenvaller na.
Het feestjaar 2018 werd dit jaar afgesloten op Pinksteren met de Misa Criolla van Ramirez.
Alle kerkelijke feestdagen kregen een feestelijkere invulling.
De Kerkraad heeft een jaarlijjse parochiale feestdag toegevoegd nl: de ingebruikneming van de Sint Carolus Borromeuskerk op 12 september (1621), of de heiligverklaring van Ignatius op 12 maart (1622).
Dit werd dit jaar voor de 1ste maal gevierd met een plechtige avondmis de muzikale omlijstig werd via onze zorgen aangebracht en uitgevoerd door Griet De Meulder en koor.

2020 werd het jaar van de covid pandemie er op volgend: lock down van 12 maart tot 14 juni, geen erediensten.
Alle vastgelegde Artiesten voor de opluistering van de Artiestenmis werden afgezegd.
Pasen ging voorbij zonder Artiestenmis, toen ook O.H.Hemelvaart in het gedrang kwam heeft de voorzitster
de muzikaal directeur opdracht gegeven om een digitale groet uit te werken die via mail verzonden werd zodat het contact met onze leden en vrienden van de Artiestenmis behouden bleef.
Vanaf 14 juni werden er terug erediensten toegestaan met een beperkt aantel personen max 90 dit aantal viel op 1 november terug naar 40 om direct  nadien in het opschorten van de erediensten te hervallen. Voor de periode van  14 juni tot 2 november bleven de Artiesten beperkt tot 1 à 2 personen, koren, orkesten, harmonies, fanfares, enz werd het verbod opgelegd om nog bij elkaar te komen voor repetities. Ook werd ons allen aangeraden om binnen te blijven, enkel buiten te komen mits de nodige voorzorgsmaatregelen.
Er werd wel een vergadering vastgelegd met pastoor Rik en Olivier Lins, maar die werd dus ook afgelast.
In een spoed vergadering werd eind november besloten om hulp te vragen aan de San't Egidio gemeenschap
om op Kerstdag de Artiestenmis live te streamen. Dank zij hun groormoedig hulp hebben we dit inderdaad kunnen realiseren. Deze digitale bedrijvigheid vindt u terug op Youtube via zoek : Artiestenmis.

In 2021 zijn we nog steeds in lock down !
Er werd een vruchtbare meeting belegd met de kerkfabriek en de pastoor op 11-02-2021.
Op de bijzondere algemene zoom vergadering van 22 april 2021 werden de mandaten vernieuwd en verkozen. De huidige voorzitter nam ontslag en heeft zich voor geen enkel mandaat verkiesbaar gesteld. Voor het mandaat van voorzitter werd met algemeenheid van stemmen Peter Van Raemdonck verkozen. De muzikaal directeur, Cristel De Meulder, secretaris Ghislaine Thomas en penningmeester Jos Snels hernieuwde hun mandaat.
We besloten om elke eerste zondag van de maand en op kerkelijkefeestdagen de Artiestenmis te streamen zolang de lock down van kracht blijft. Peter Van Raemdonck heeft zich daarvoor ingezet, we moesten hiervoor wel een investering doen voor de aanschaf van de nodige apparatuur. Het resultaat mag er zijn en de missen
zijn nog steeds te bekijken op Youtube. Ondertussen probeert secretaris Ghislain Thomas om de nieuwe voorzitter te laten registreren in de ondernemingsrechtbank.
Van vanaf de eerste zondag van Juni konden weer samenkomen voor de eredienst met 90 personen.
Op 1 september viel de lock down weg onder bepaalde veiligheids voorwaarden.
De feestdag voor 400 jaar kerkwijding van de Sint Carolus Borromeuskerk kon volop gevierd worden.
Het werd een TV mis voorgegaan door Ew. bisschop van Antwerpen Johan Bonny.
Een eurovisie uitzending om 10 uur in heel Europa te volgen. 
Een samenwerking van alle bestaande geledingen in de kerk.
Onder veiligheidsmaatregelen tegen de nieuwe variant omnicron konden we zeer ingeperkt de Artiestenmis
gaande houden.  De 90 voorziene plaatsen werden enkel gevuld op Kerstdag. Koren en groetere groepen musici waren niet toegelaten.

2022 begon dan ook bescheiden met solisten en duo's, we zagen uit naar het hoogfeest van Pasen met de hoop
de Fanfare van Zoersel naar jaarlijkse traditie weer te mogen begroeten maar deze groep muzikanten waren er niet klaar voor. Toch werd het een mooie Artiestenmis met koorleden van Cantabile (Hove) en vocAmuze (Burcht) o.l.v. Dimitry Goethals m.m.v. Arne Van Handenhoven aan het orgel.
Ondertussen werd weer het hele zon- en feestdag agenda ingevuld en kwam alles weer schoorvoetend op gang.


 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Staatsblad.
 

 

Previous page: erevoorzitter 2
Volgende pagina: Foto's